Time

2019/07/17 19:00
29

datetime Time[]

現在のチャートの各足の開始時間を含む直列配列。
1970年1月1日 午前0:00からの経過秒をdatetimeで表わしたデータ。

直列配列の要素は逆順でインデックス化されている。
つまり、最新値から最古値の順番である。配列の最新要素である現在の足のインデックスは0である。
現在のチャートでの最古の足はBars-1でインデックス化されている。
関連項目:iTime()

Sample:
for(i=Bars-2; i>=0; i–)
{
if(High[i+1] > LastHigh) LastHigh = High[i+1];
if(Low[i+1] < LastLow) LastLow = Low[i+1];
//----
if(TimeDay(Time[i]) != TimeDay(Time[i+1]))
{
P = (LastHigh + LastLow + Close[i+1])/3;
R1 = P2 - LastLow;
S1 = P
2 - LastHigh;
R2 = P + LastHigh - LastLow;
S2 = P - (LastHigh - LastLow);
R3 = P2 + LastHigh - LastLow2;
S3 = P2 - (LastHigh2 - LastLow);
LastLow = Open[i];
LastHigh = Open[i];
}
//----
PBuffer[i] = P;
S1Buffer[i] = S1;
R1Buffer[i] = R1;
S2Buffer[i] = S2;
R2Buffer[i] = R2;
S3Buffer[i] = S3;
R3Buffer[i] = R3;
}

コメント